PICANTS                                                  Página de contenido MATRIMONIS NOVIOS

ENDIVINALLES, JOCS I CANÇONSQue li diu la gallina al gall?[1]

Una cosa que entra tes i rabiant
e ix mustiet i gotellat.[2]

Una cosa que la serra verdetja
i en la casa culetja.[3]

Els homens u fan pa les dones
a la entrá fa mal i a la eixida res.[4]

El qui la merca la merca llorando
y el que la hace la hace cantando
y el que la disfruta no lo ve.[5]

Dingilindin entre mig de les cames el tinc
cuant mes oli pose mes lliguent u tinc.[6]

Una aguela en una dent
tot el día quirdant gent.[7]

Una cosa com el dit
ven tallat i ben cosit.[8]

Endivinalla, endivinalleta
que li corre el senyor dautor
per la bragueta?.[9]

Una cosa com el puny
que te pels al cul.[10]

Una cosa com el plat
que fa com el gat.[11]

Una cosa com el plat
que fa ric i rac.[12]

Una cosa maravillosa
que entra en el agua
y no se moja.[13]

Una cosa como la mano
que va a la sierra y trae ganado.[14]

Un convent de monjes blanques
i un frare llepantles les anques.[15]

Entre barranc i barranc
ix un borreguet velant.[16]

En la partida de Valverde
ja no jugen a la pilota
perque sa mort una aguela
del susto de una granota,
txintarota, txintarota,
txintarota, txintarota, rotatxin.[17]

Cagarrá de bou
que cau i se esclafa
i la del burro
cau a pilotasa.[18]

La tarana si, la tarana no,
la tarana mare que la bailo jo.[19]

El anellet s´anat a Roma
i en tres dies diu que no torna
buscalo paloma.[20]
Una tirera,
de gent forastera,
de qui´n carreró?,
de mon tío cagalló.[21]

A on vas Mare de Deu?,
a buscar el fill de Deu,
allá baix l´encontrarás,
abrasat a una creu,
en una pileta d´aigua als peus
i el burret se la begut,
a on estará eixe burret?,
llaurantse el bancalet,
a on estará lo que ha llaurat?,
la gallina l´escarbat,
i a on esta eixa gallina?,
a pondre s´aurá anat,
i a on está lo que a pongut?,
la velleta se u a begut,
i a on esta eixa velleta?,
filantse la maixeta.[22]

Corría el rei, corría el gos
has vist quin cuento mes hermos.

Una aguela en el terrat
en el cul arremangat.[23]

J aquí J acá
una I y una A
si no me quieres
otro amante me querrá.[24]

El cuento de María Saramiento,
que fue a cagar
y se lo llevó el viento,
tanto cagó
que se lo llevó,
tanto cagaba
que se lo llevaba,
tanto cagué
que se lo llevé.

[1] Poocc a poc, pooc a pocc...
[2] Els ditets, pebreretes picants.
[3] La granera, cuant es planta está en la serra i verdetja y cuant es tallada culetja en la casa agranant.
[4]El pendent.
[5] La caja de muertos.
[6] All i Oli. El “dingilindin entre mig de les cames el tinc” significa que está fent el all i oli en el morter y el morter está fent el ruido caracteristic
del dingilindin, normalment el morter es posaba e mig de les cames posant-li el oli poc a poc.
[7] La camapana.
[8] El peçol.
[9] Dos balinets i una escopeta.
[10] La ceba.
[11] La polea.
[12] La polea.
[13] La luna.
[14] El peine, y el ganado se refiere a los piojos.
[15] La boca, la llengua i les dents.
[16] El pet.
[17] Canço.
[18] Canço.
[19] Cançoneta cantada al corro.
[20] Joc.
[21] Cançoneta cantada al corro.
[22] Apareix en el apartat de religioses.
[23] La campana.
[24] Canción de un juego.